Om brug af musik i daginstitutioner mv.

Kræver det samtykke fra rettighedshaverne at afspille og kopiere cd´er i daginstitutioner m.v.?

Rettighedshavere har ifølge ophavsretsloven eneret til at fremstille eksemplarer af deres værker og til at gøre værkerne tilgængelige for almenheden, herunder at  fremføre værkerne offentligt.

Det betyder, at offentlig fremførelse af et musikværk kræver samtykke fra rettighedshaverne. Det afgørende for, om en institution kan afspille et musikværk uden samtykke fra rettighedshaverne, er således, om afspilningen betragtes som en offentlig fremførelse i ophavsretslovens forstand. Begrebet ”offentlig fremførelse” er ikke endeligt afgrænset i ophavsretsloven eller i bemærkningerne til loven. Den endelige afgrænsning foretages af domstolene. 

Må institutioner afspille originale cd´er?

Afspilning af musik i fritids- og ungdomsklubber er ifølge en Højesteretsdom fra 1999 ikke en offentlig fremførelse. Fritids- og ungdomsklubber må derfor gerne afspille cd´er uden rettighedshavernes samtykke. Sagen drejer sig alene om afspilning af musik for medlemmer af fritids-og ungdomsklubber.

Det kan ikke på grundlag af Højesterets dom eller retspraksis generelt konkluderes, om afspilning af musik i andre institutioner anses for offentlig fremførelse. Hvis rettighedshaverne ikke opkræver vederlag for afspilning af cd´er i en institution, finder ministeriet imidlertid på denne baggrund, at det ikke er retsstridigt, at institutionen afspiller originale cd´er. Kulturministeriet er bekendt med, at forvaltningsselskaberne på musikområdet (KODA og Gramex) ikke opkræver vederlag for afspilning af musik i SFO´er, børnehaver og vuggestuer.

Må institutioner afspille børnenes medbragte kopier af cd´er?

Afgørende for, om børnenes kopier af cd’er, må afspilles i institutionen, er for det første, at der er tale om en lovlig kopi, dvs. kopier, som er fremstillet til personlig brug for fremstilleren selv eller dennes husstand, dvs. en helt almindelig familie. For det andet, om afspilning af musik i institutionen betragtes som offentlig fremførelse.

I fritids- og ungdomsklubber betragtes afspilning af musik som nævnt ikke som offentlig fremførelse. Klubben må derfor gerne afspille børnenes medbragte kopier af cd’er.  Det er dog en betingelse for afspilning af børnenes medbragte kopier, at kopien følger børnene eller deres forældre. Det betyder, at det fx ikke er tilladt, at institutionen afspiller en kopi, som et barn har lånt af en ven.

I vuggestuer, børnehaver og SFO’er er det som nævnte ikke afklaret i retspraksis, om afspilning af musik anses for offentlig fremførelse. Som anført opkræver KODA og Gramex ikke vederlag for afspilning af musik i disse institutioner. Kulturministeriet anser det derfor berettiget at disse institutioner afspiller børenes medbragte kopier af cd’er uden tilladelse fra rettighedshaverne.

Må institutioner kopiere originale cd´er?

Ifølge ophavsretsloven  er det tilladt at fremstille digitale kopier af cd´er til personlig brug, dvs. til brug for fremstilleren selv eller dennes husstand.

En pædagog eller ansat på institutionen må lave en kopi af en cd til personlig brug (digital kopi) eller privat brug (analog kopi), uanset om det sker hjemme eller på institutionen.

Institutionen som sådan må ikke uden samtykke fra rettighedshaverne fremstille kopier, herunder fx sikkerhedskopier af indkøbte cd’er, da privatkopieringsreglen kun omfatter fysiske personer.